Први и други разред

Први и други разред

Продужени боравак

Продужени боравак је облик продуженог рада са ученицима млађих разреда основне школе и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана. Настао је као одговор на потребе, наставак рада после завршених часова редовне наставе до поласка школског аутобуса,по потреби и дуже. Рад у боравку обухвата: одмор за децу, по потреби израду домаћих задатака као и разне активности које су предвиђене програмом школе за продужени боравак.Током првог полугодишта, школске 2021/22. године у школи је формирана група продуженог боравка за 1.и 2. разред.
Учење и слободне активности

НАЧИН РАДА

Ученици

ЗАПАЖАЊА О УЧЕНИЦИМА

Ученици првог разреда су вредни ,радни и креативни. Са мањим потешкоћама два ученика пишу по диктату, док остали врло лепо раде.Читају углавном слово по слово, али разумеју прочитано . Док рачунање много боље раде. Ученици другог разреда: два ученика, примећује се нешто слабија пажња, тако да имају потешкоћа у савладавању градива редовне наставе, са њима сам радила индивидуално. Деца су вредна и радна, креативна, Дисциплина је добра.

Часови су организовани су тако да у потпуности прате рад редовне наставе, а чине их:

Израда домаћих задатака (српски језик, математика, свет око нас).
-Утврђивање и вежбање наставних садржаја програма из наведених наставних предмта.
-Утврђивање и понављање научених песама и садржаја наставног предмета музичка култура
Читање обавезне школске и домаће лектире, меморисање краћих поетских и прозних садржаја
Довршавање ликовних радова.
САМОСТАЛАН РАД

ЧАСОВИ УЧЕЊА

Организовани су тако да у потпуности прате рад редовне наставе.- Самосталним радом, уз сталну стручну и педагошку помоћ и сарадњу са учитељем, ученици су организовано и плански усвајали, утврђивали, продубљивали, примењивали нова знања, вештине и навике. * Ученици који имају тешкоће у савладавању наставног градива добијају помоћ у виду индивиду-алног рада који подразумева додатно ангажовање наставника. * Напреднијим ученицима у продуженом боравку могу се плански и педагошки организовано задавати додатни задаци.
Kindori
Први и други разред

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

У оквиру слободних активности ученика, обрађују се теме које су допуна наставним садржајима редовне наставе и на тај начин се остварују васпитно-образовни задаци наставе продуженог боравка. Слободне активноси се планирају и програмирају.- Уметничке радионице (драмска, ликовна, музичка, рецитаторска, литерарна, луткарска, медијско изражавање, едукативне радионице...).- Математичке радионице и логичко-математичке игре (матишка сватишка, потапање бродића, икс-окс...).- Тематска израда ликовних радова и уређење паноа.- Слушање музике за децу
САМОСТАЛАН РАД

ЧАСОВИ УЧЕЊА

- Самосталним радом, уз сталну стручну и педагошку помоћ и сарадњу са учитељем, ученици су организовано и плански усвајали, утврђивали, продубљивали, примењивали нова знања, вештине и навике. * Ученици који имају тешкоће у савладавању наставног градива добијају помоћ у виду индивиду-алног рада који подразумева додатно ангажовање наставника. * Напреднијим ученицима у продуженом боравку могу се плански и педагошки организовано задавати додатни задаци.
Допуна наставним садржајима

Слободне активности

У оквиру слободних активности ученика, обрађују се теме које су допуна наставним садржајима редовне наставе и на тај начин се остварују васпитно-образовни задаци наставе продуженог боравка. Слободне активноси се планирају и програмирају. - Уметничке радионице (драмска, ликовна, музичка, рецитаторска, литерарна, луткарска, медијско изражавање, едукативне радионице...). - Математичке радионице и логичко-математичке игре (матишка сватишка, потапање бродића, икс-окс...). - Тематска израда ликовних радова и уређење паноа. - Слушање музике за децу

Желите ли да упишете дете код нас?

Размотрићемо заједно све могућности које су у интересу Вашег детета.
Изложбе и такмичења

ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

Часови ликовног стваралаштва имају за циљ обучавање деце да рукују одговарајућим прибором и материјалом, да овладају ликовним техникама., сталано праћење промена у природи током целе године, а сада у току 1. полу.

У ванредној ситуацији, кад не можемо да организујемо пригодне програме, најлакше је било путем ликовних радова показати креативност деце. Уређени су панои поводом смене годишњих доба,бињни свет који расте у земљи, на земљи, на дрвету,  обележени су празници.

Организовање изложби додатно мотивише децу за овај вид стваралаштва. Дечји радови били су изложени на ПАНОИМА. Радови се налазе и на друштвеној мрежи и родитељи их радо преузимају.

Кроз цртеже смо приказали геометријске облике, фигуре, тела. Говорили смо и о линијама, о унутрашњој и спољашњој области.

Правили смо честитке,магнете,икебане и свашта нешто за новогодишњи базар.

Овде је на делу прожимање/КОРЕЛАЦИЈА више предмета – математике, ликовног, света око нас, српског језика. Говорили смо о бојама, близини и удаљености објеката. Показала сам им како да лако нацртају дечје главице. Радили смо на богаћењу речника.

Kindori

Вођена је педагошка документацију у Дневнику образовно-васпитног рада који пружа увид у евиденцију долазака ученика, организацију и реализацију процеса рада продуженог боравка и омогућава континуирано праћење развоја и успеха ученика током школске године. Месечни планови су достављени педагогу школе.

 У дневни рад продуженог боравка, између осталог, уписује се мишљење о раду и напредовању ученика у току школске године. Унети су подаци о самосталности при изради задатака, мотивацији за рад, концентрацији ученика, времену које је ученику потребно за извршавање задатака. Уписано је и мишљење о раду ученика у слободним активностима, о прихватању активности, степену активног односа према раду, марљивости и уредности.

Весна Сировљевић, професор разредне наставе