Документи

Организација школе

Школски документи

Педагошка документа по којима је утемљен рад школе, ток наставног процеса, избор наставних садржаја, положаја ученика и наставника, припремљености и компетентности наставника, као и целокупан исход тог процеса
Kindori

Школски правилници

Школски правилник одређује принципе и правила општег функционисања школе, према правилима и упутствима Министарства просвете прилагођен специфичностима установе

Правила понашања у школи
Правилник о дисциплинској одговорности запослених
Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика
Правилник о раду школе
Правилник о поступку јавних набавки
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака
Правилник о заштити и безбедности ученика
Правилник о награђивању и похваљивању ученика
Правилник о унутрашњој организацији рада школе
Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

ИМАТЕ ЛИ ДОДАТНА ПИТАЊА?

Ако вас интересују наше уредбе, школски закони, правилници и планови

Школски документи

Начин вођења документације која је предвиђена законом, а није додатно уређена подзаконским актом или овим упутством, остављен је да буде лични избор наставника. специфичностима установе

Статут школе
Школски развојни план
Школски програм
План стручног усавршавања
Каталог програма стручног усавршавања
Кодекс понашања ученика, наставника и родитеља
Kindori

Годишњи извештаји и планови

Извештаји о реализацији Годишњег плана рада ОШ “Драгољуб Илић” за одређену школску годину рађени су на основу извештаја наставника, стручних сарадника, и директора школе, као и на основу увида у дневнике образовно-васпитног рада и педагошку документацију школе.

Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022.
Годишњи извештај о раду школе за школску 2020/2021.
Годишњи извештај о раду школе за школску 2019/2020.
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022.
Годишњи план рада школе за школску 2020/2021.
Годишњи план рада школе за школску 2019/2020.

Школски летопис

Летопис Основне школе „Драгољуб Илић“ садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада.
У Летопису су наведени само основни подаци о активностима важним за рад школе и реализацију образовно-васпитног рада.
Ове активности су представљене детаљније кроз прилоге на сајту школе

Летопис за школску 2021/2022.
Летопис за школску 2020/2021.
Летопис за школску 2019/2020.